Tevrat (175. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Tevrat'ın ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
  2. KRALLAR
10/6 Yehu onlara ikinci bir mektup yazdı: "Eğer siz benden yanave bana bağlıysanız, efendinizin oğullarının başını kesip yarın bu saatlerde Yizreel'e, bana getirin." Kral Ahav'ın yetmiş oğlu, onları yetiştirmekle görevli kent ilerigelenlerinin koruması altındaydı.
10/7 Yehu'nun mektubu kent ileri gelenlerine ulaşınca, Ahav'ınyetmiş oğlunu öldürüp başlarını küfelere koydular ve Yizreel'e, Yehu'ya gönderdiler.
10/8 Ulak gelip Yehu'ya, "Kral oğullarının başlarını getirdiler"diye haber verdi. Yehu, "Onları iki yığın halinde kent kapısının girişine bırakın,sabaha kadar orada kalsınlar" dedi.
10/9 Ertesi sabah Yehu halkın önüne çıkıp şöyle dedi: "Efendimedüzen kurup onu öldüren benim, sizin suçunuz yok. Ama bunları kim öldürdü?
10/10 Bu olay gösteriyor ki, RAB'bin Ahav'ın ailesine ilişkin söylediği hiçbir söz boşa çıkmayacaktır. RAB, kulu İlyas aracılığıyla verdiği sözü yerine getirdi."
10/11 Sonra Yizreel'de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütünyüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kâhinlerini* öldürdü. Sağ kalan olmadı.
10/12 Yehu Yizreel'den ayrılıp Samiriye'ye doğru yola çıktı.Yolda çobanların Beyteket adını verdiği yerde,
10/13 Yahuda Kralı Ahazya'nın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara, "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Biz Ahazya'nın akrabalarıyız" diye karşılık verdiler, "Kralınve ana kraliçe İzebel'in çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz."
10/14 Yehu adamlarına, "Bunları diri yakalayın!" diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beyteket Kuyusu yakınında kılıçtan geçirdiler. Öldürülenler kırk iki kişiydi. Sağ kalan olmadı. Ahav'ın Öteki Akrabalarının Öldürülmesi
10/15 Yehu oradan ayrıldı. Yolda kendisine doğru gelen Rekav oğluYehonadav'la karşılaştı. Ona selam vererek, "Ben sana karşı iyi duygular besliyorum, sen de aynı duygulara sahip misin?" diye sordu. Yehonadav, "Evet" diye yanıtladı. Yehu, "Öyleyse elini ver" dedi. Yehonadav elini uzattı. Yehu onu arabasına alarak,
10/16 "Benimle gel ve RAB için nasıl çaba harcadığımı gör" dedi.Sonra onu arabasıyla Samiriye'ye götürdü.
10/17 Samiriye'ye varınca Yehu RAB'bin İlyas aracılığıylasöylediği söz uyarınca, Ahav'ın orada kalan akrabalarının hepsini öldürdü.
10/18 Yehu, bütün halkı toplayarak, "Ahav Baal'a* az kulluk etti,ben daha çok edeceğim" dedi,
10/19 "Baal'ın bütün peygamberlerini, kâhinlerini, ona tapanherkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Baal'a büyükbir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek." Gerçekte YehuBaal'a tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı.
10/20 Yehu, "Baal'ın onuruna bir toplantı yapılacağını duyurun"dedi. Duyuru yapıldı.
10/21 Yehu bütün İsrail'e haber saldı. Baal'a tapanların hepsigeldi, gelmeyen kalmadı. Baal'ın tapınağı hıncahınç doldu.
10/22 Yehu, kutsal giysiler görevlisine, "Baal'a tapanlarınhepsine giysi çıkar" diye buyruk verdi. Görevli herkese giysi getirdi.
10/23 O zaman Yehu Rekav oğlu Yehonadav'la birlikte Baal'ıntapınağına girdi. İçerdekilere, "Çevrenize iyi bakın" dedi, "Aranızda RAB'be tapanlardan kimse olmasın, sadece Baal'a tapanlar olsun."
10/24 Ardından Yehu'yla Yehonadav kurban ve yakmalık sunu* sunmaküzere içeri girdiler. Yehu tapınağın çevresine seksen kişiyerleştirmiş ve onlara şu buyruğu vermişti: "Elinize teslimettiğim bu adamlardan biri kaçarsa, bunu canınızla ödersiniz!"
10/25 Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yehu muhafızlarlakomutanlara, "İçeriye girin, hepsini öldürün, hiçbiri kaçmasın!"diye buyruk verdi. Muhafızlarla komutanlar hepsini kılıçtangeçirip ölülerini dışarı attılar. Sonra Baal'ın tapınağının iç bölümüne girdiler.
10/26 Baal'ın tapınağındaki dikili taşları çıkarıp yaktılar.
10/27 Baal'ın dikili taşını ve tapınağını ortadan kaldırdılar.Halk orayı helaya çevirdi. Orası bugüne kadar da öyle kaldı.
10/28 Böylece Yehu İsrail'de Baal'a tapmaya son verdi.
10/29 Ne var ki, Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediğigünahlardan -Beytel ve Dan'daki altın buzağılara tapmaktan- vazgeçmedi.
10/30 RAB Yehu'ya, "Gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun"dedi, "Ahav'ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak."
10/31 Gelgelelim Yehu İsrail'in Tanrısı RAB'bin yasasını yürektenizlemedi, önemsemedi. Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.
10/32 -33 RAB o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram Kralı Hazael Şeria Irmağı'nın doğusunda Gadlılar, Rubenliler ve Manaşşeliler'in yaşadığı bütün Gilat bölgesini, Arnon Vadisi'ndeki Aroer'den Gilat ve Başan'a kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi.
10/34 Yehu'nun krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütünyaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
10/35 Yehu ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de gömüldü. Yerineoğlu Yehoahaz kral oldu.
10/36 Yehu Samiriye'de yirmi sekiz yıl İsrail krallığı yaptı.
11/1 Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca,kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı.
11/2 Ne var ki, Kral Yehoram'ın kızı, Ahazya'nın üvey kızkardeşiYehoşeva, Ahazya oğlu Yoaş'ı kralın öldürülmek istenen ötekioğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatakodasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu.
11/3 Atalya ülkeyi yönetirken, çocuk altı yıl boyunca RAB'binTapınağı'nda dadısıyla birlikte gizlendi.
11/4 Yedinci yıl Yehoyada haber gönderip Karyalılar'ın vemuhafızların yüzbaşılarını çağırttı. Onları RAB'bin Tapınağı'ndatoplayarak onlarla bir antlaşma yaptı. Hepsine RAB'binTapınağı'nda ant içirdikten sonra kralın oğlu Yoaş'ı kendilerine gösterdi.
11/5 Onlara şu buyrukları verdi: "Şabat Günü* göreve gidenlerinüçte biri kral sarayını koruyacak,
11/6 üçte biri Sur Kapısı'nda, üçte biri de muhafızlarınarkasındaki kapıda bulunacak. Sırayla tapınak nöbeti tutacaksınız.
11/7 Şabat Günü görevleri biten öbür iki bölükteki askerlerintümü RAB'bin Tapınağı'nın çevresinde durup kralı koruyacak.
11/8 Herkes yalın kılıç kralın çevresini sarsın, yaklaşan olursaöldürün. Kral nereye giderse, ona eşlik edin."
11/9 Yüzbaşılar Kâhin Yehoyada'nın buyruklarını tam tamınauyguladılar. Şabat Günü göreve gidenlerle görevi biten adamlarınıalıp Yehoyada'nın yanına gittiler.
11/10 Kâhin RAB'bin Tapınağı'ndaki Kral Davut'tan kalanmızraklarla kalkanları yüzbaşılara dağıttı.
11/11 Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine tapınağıngüneyinden kuzeyine kadar silahlı muhafızlar yerleştirildi.
11/12 Yehoyada kralın oğlu Yoaş'ı dışarı çıkarıp başına taçkoydu. Tanrı'nın Yasası'nı da ona verip krallığını ilan ettiler.Onu meshedip* alkışlayarak, "Yaşasın kral!" diye bağırdılar.
11/13 Atalya muhafızlarla halkın çıkardığı gürültüyü duyunca,RAB'bin Tapınağı'nda toplananların yanına gitti.
11/14 Baktı, kral geleneğe uygun olarak sütunun yanında duruyor;yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Ülke halkı sevinç içindeydi, borazanlar çalınıyordu. Atalya giysilerini yırtarak, "Hainlik! Hainlik!" diye bağırdı.
11/15 Kâhin Yehoyada yüzbaşılara, "O kadını aradan çıkarın.Ardından kim giderse kılıçtan geçirin" diye buyruk verdi. Çünkükadının RAB'bin Tapınağı'nda öldürülmesini istemiyordu.
11/16 Atalya yakalandı ve sarayın At Kapısı'na götürülüp öldürüldü.
11/17 Yehoyada RAB'bin halkı olmaları için RAB ile kral ve halkarasında bir antlaşma yaptı. Ayrıca halkla kral arasında da bir antlaşma yaptı.
11/18 Ülke halkı gidip Baal'ın* tapınağını yıktı. Sunaklarını, putlarını parçaladılar; Baal'ın Kâhini Mattan'ı da sunakların önünde öldürdüler. Kâhin Yehoyada RAB'bin Tapınağı'na nöbetçiler yerleştirdi.
11/19 Sonra yüzbaşıları, Karyalılar'ı, muhafızları ve halkıyanına aldı. Kralı RAB'bin Tapınağı'ndan getirdiler. MuhafızlarKapısı'ndan geçerek sarayına götürdüler, kral tahtına oturttular.
11/20 Ülke halkı sevinç içindeydi, ancak kent suskundu. ÇünküAtalya sarayda kılıçla öldürülmüştü.
12/1 İsrail Kralı Yehu'nun krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda Kralı oldu. Yedi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya'ydı.
12/2 Yoaş Kâhin Yehoyada yaşadığı sürece RAB'bin gözünde doğruolanı yaptı. Çünkü Kâhin Yehoyada ona yol gösteriyordu.
12/3 Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı vehalk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu.
12/4 Yoaş kâhinlere şöyle dedi: "RAB'bin Tapınağı için yapılanbağışları: Nüfus sayımından elde edilen geliri, kişi başına düşenvergiyi ve halkın gönüllü olarak RAB'bin Tapınağı'na sunduğu paraları toplayın.
12/5 Her kâhin bunları hazine görevlilerinden alsın. Tapınağınneresinde yıkık bir yer varsa, onarılsın."
12/6 Yoaş'ın krallığının yirmi üçüncü yılında kâhinler tapınağıhâlâ onarmamışlardı.